Πολιτική Επεξεργασίας και Διακράτησης Βιογραφικών Στοιχείων

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ) σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ (ΕΕ) 2016/679

Σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΓΚΠΔ), (ΕΕ) 2016/679 απαιτείται η έγγραφη συναίνεσή σας για τη διατήρηση των στοιχείων του βιογραφικού σας και την περαιτέρω επεξεργασία, διαβίβαση και χρήση τους, ως περιγράφεται κατωτέρω στους όρους* αποστολής βιογραφικού σημειώματος.

Δήλωση Συναίνεσης

Κατανοώ πλήρως ότι η παροχή συναίνεσης είναι σε ελεύθερη βάση, όπως άλλωστε είναι και η υποβολή του βιογραφικού μου μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της ΕΔΕΕ www.adcareers.gr για τους παραπάνω σκοπούς, και ότι μπορώ ανά πάσα στιγμή να αποσύρω τη συναίνεσή μου επικοινωνώντας στην ηλεκτρονική διεύθυνση edee@edee.gr με Θέμα: Ανάκληση συναίνεσης για επεξεργασία στοιχείων βιογραφικού, από τη διεύθυνση email με την οποία έχω κάνει την ηλεκτρονική ταυτοποίηση κατά την υποβολή του βιογραφικού ή παρέχοντας άλλα στοιχεία αναγκαία για την ταυτοποίηση, και αφού έχω διαβάσει και κατανοήσει πλήρως την παραπάνω ενημέρωση σχετικά με την επεξεργασία.

Όροι*:

1. Η αποστολή των βιογραφικών σημειωμάτων των Υποψηφίων γίνεται με επιμέλεια και ευθύνη τους και τα περιεχόμενα σε αυτά τα στοιχεία οφείλουν να είναι ακριβή και αληθή.

2. Με την υποβολή του βιογραφικού δίνεται και η συγκατάθεση του Υποψηφίου προκειμένου τα προσωπικά δεδομένα του να τύχουν επεξεργασίας από την ΕΔΕΕ, προς το σκοπό της:
    α. ανάρτησης του βιογραφικού στο site www.edee.gr σε σχετική ενότητα στην οποία έχουν πρόσβαση μόνο οι εταιρείες-Μέλη της ΕΔΕΕ κατόπιν της χρήσης ειδικού κωδικού˙
    β. αποστολής του βιογραφικού σε όποιαν από τις εταιρείες-Μέλη της ΕΔΕΕ έχουν ανάγκη από προσωπικό.

3. Τα προσωπικά στοιχεία που αποστέλλονται, συλλέγονται με την συγκατάθεση των υποψηφίων και είναι: Όνομα, Επώνυμο, email, Τηλέφωνο, Ημερομηνία Γεννήσεως/ Ηλικία, Χώρα και πόλη Γέννησης, στοιχεία επικοινωνίας, στοιχεία εκπαίδευσης, επαγγελματική σταδιοδρομία, στοιχεία σχετικά με τα προσωπικά ενδιαφέροντα των συμμετεχόντων, που επιλέγουν οι ίδιοι να γνωστοποιήσουν.

4. Ο Υποψήφιος έχει το δικαίωμα υποβολής αιτήματος ενημέρωσης ή και αντίρρησης σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που απέστειλε και η ΕΔΕΕ τηρεί και δικαιούται να αιτηθεί με ευθύνη του τη διόρθωση, συμπλήρωση, επικαιροποίηση ή διαγραφή αυτών δια της αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

5. Η ΕΔΕΕ μπορεί να ορίζει εργαζομένους της ή προστηθέντες τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ως πρόσωπα εκτελούντα την επεξεργασία για λογαριασμό της ΕΔΕΕ μέσα στα πλαίσια των διατάξεων του Κανονισμού 2016/679 (ΕΕ). Τα νομικά και φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με την ΕΔΕΕ έχουν το δικαίωμα να επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα που οι υποψήφιοι υποβάλλουν σε αυτήν, στα πλαίσια των εργασιών που είναι αναγκαίες για την αξιολόγηση και κάλυψη θέσης εργασίας. Η ΕΔΕΕ λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κανονισμού. Οι υποψήφιοι αναγνωρίζουν και αποδέχονται ότι η διαβίβαση, αποστολή πληροφοριών μέσω διαδικτύου ενέχει κινδύνους. Η ΕΔΕΕ καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, λαμβάνοντας όλα τα αναγκαία τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, για την προφύλαξη των δεδομένων από απώλεια, μη εξουσιοδοτημένη χρήση, τροποποίηση ή καταστροφή.

6. Για να διασφαλιστεί ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν διατηρούνται περισσότερο από όσο είναι αναγκαίο, η ΕΔΕΕ προβαίνει σε διαγραφή τους μετά το πέρασμα ενός (1) έτους από την αποστολή/υποβολή των στοιχείων. Εάν ο υποψήφιος επιθυμεί να διατηρηθούν τα δεδομένα του πέραν του ενός (1) έτους, θα πρέπει να ενημερώσει εγγράφως την ΕΔΕΕ στην ηλεκτρονική διεύθυνση edee@edee.gr

Eυχαριστούμε θερμά τη διαφημιστική εταιρεία FRANK&FAME και τον Σταμάτη Καμπουράκη, φοιτητή του Τμήματος Επικοινωνίας του DEREE, για τη συμβολή τους.
COOKIES POLICY

We use cookies.By using this site, you accept their use.

I Agree